Fundats

FUNDATS FOR 
REJSELEGAT FOR MATEMATIKERE

§ 1

Fondens midler består af den formue, der udlægges fonden ved opgørelsen af Valdemar Julius Andersens særbo. Når behandlingen af dette bo er afsluttet, vil fundatsen være at forsyne med en fortegnelse over de udlagte midler. Ved Else Dora Sophie Andersens død skal – efter udredelse af nærmere i testamentet angivne legater og med den i testamentet forbeholdte testationsadgang – desuden den formue, hun efterlader sig, udlægges til fonden. Til sin tid vil fundatsen ligeledes være at forsyne med en fortegnelse over de udlagte midler af fru Else Dora Sophie Andersens formue.§ 2

Den i § 4 nævnte bestyrelse træffer bestemmelse om anbringelse af fondens midler og er til enhver tid berettiget til at foretage omplaceringer i midlerne, der er undergivet bestemmelserne om Overformynderiets anbringelse af myndiges midler. Såfremt anbringelse i andre midler ønskes, vil dette kunne ske med Undervisningsministeriets godkendelse i hvert enkelt tilfælde. Ved anbringelse af fondens midler skal det tilstræbes såvidt muligt at bevare midlernes realværdi. De legatet tilhørende aktiver vil være at prohibere af Undervisningsministeriet på sædvanlig måde forsåvidt det er muligt, ligesom der for faste ejendommes vedkommende skal ske tinglysning om, at salg kun kan finde sted med Undervisningsministeriets samtykke. 
Den af fondens bestyrelse blandt dens medlemmer udpegede regnskabsfører er berettiget til at hæve og kvittere for fondens indtægter. Til at kvittere for fondens aktiver udkræves underskrift af to medlemmer af bestyrelsen. 
Der føres en forhandlingsbog og en kassebog. I forhandlingsbogen optages alt af betydning for fondens virksomhed og forvaltning. I kassebogen anføres alle fondens indtægter og udgifter. Fondens regnskabsår er kalenderåret.§ 3

I overensstemmelse med de herom i forannævnte testamente givne bestemmelser skal fru Else Andersen, sålænge hun lever, være berettiget til af fondens midler at modtage en årlig ydelse, der skal kunne andrage indtil halvdelen af fondens nettooverskud, dog mindst 35.000 kr. Det beløb, der herefter tilkommer fru Else Andersen, skal hun kunne kræve reguleret overensstemmende med eventuelle stigninger i det lønregulerede særpristal udover 438. 
Det nævnte pristal pr. 1. januar 1963 (506) er afløst af “reguleringspristallet” (100), kan minimumsydelsen altså kræves forhøjet med 400 kr. for hvert point, hvormed pristallet reguleres pr. 1. oktober overstiger 87.§ 4

Bestyrelsen for fonden skal bestå af 3 medlemmer samt af fru Else Andersen, sålænge hun ønsker at beklæde dette hverv, medens de øvrige medlemmer udpeges af direktionen for A/S Kjøbenhavns Handelsbank. 
Disse bestyrelsesmedlemmer skal besidde den juridiske, bank- eller handelsmæssige uddannelse, som under hensyn til til administrationen af de formueobjekter, som fonden omfatter må anses for fornøden. 
Valget af et bestyrelsesmedlem sker for et tidsrum af 3 år. Genvalg kan finde sted, dog kan intet medlem, bortset fra fru Else Andersen, have sæde i bestyrelsen i mere end 9 år, og intet medlem må ved sin indtræden i bestyrelsen være fyldt 50 år. 
Bestyrelsens honorarer fastsættes af Handelsbankens direktion. 
Såvel valget af bestyrelsesmedlemmer som fastsættelse af disses honorarer skal godkendes af Undervisningsministeriet. 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
Overensstemmende med foranstående er til medlemmer af fondens første bestyrelse udpeget følgende:

Fru Else Andersen 
Landsretssagfører Johan Kromann 
Kontorchef i A/S Kjøbenhavns Handelsbank, Bendt Hansen 
Ekspeditionssekretær i Landbrugsministeriet, Cand. Jur. V.S. Begtorp.§ 5

Fondens overskud – efter at administrationsudgifter er afholdt – skal anvendes til udbetaling af cand. scient.er eller cand. mag.er med matematik som hovedfag eller magistre i matematik, jfr. de for tiden gældende regler om disse uddannelser, nemlig Kgl. anordning af 6. august 1960 og bekendtgørelse af 12. august 1960, idet modtagerne skal anvende de udbetalte beløb til en uddannelsesrejse i studieøjemed. Rejsen skal vare ca. eet år og påbegyndes inden et år efter, at den pågældende har modtaget meddelelse om, at han har fået legatet tildelt. 
Størrelsen af de enkelte portioner af legatet skal fastsættes af fondens bestyrelse under hensyn til bekostningen ved en sådan studierejse til udlandet. 
Legatet skal uddeles en eller to gange om året, og bestyrelsen afgør, hvor mange portioner, der kan udredes hvert år. 
Blandt samtlige cand. mag.er, cand. scient.er og magistre, der efter seneste uddeling har afsluttet deres eksamen, foretager Notarius Publicus lodtrækning. Første uddeling sker ved lodtrækning mellem dem, der har afsluttet deres eksamen inden for et år forud for lodtrækningens foretagelse. Bestyrelsen træffer i øvrigt de nærmere bestemmelser med hensyn til legatets fordeling og anvisning.§ 6

Regnskab for fondens virksomhed afgives efter at være revideret af en statsautoriseret revisor hvert år inden den 1.4. til Undervisningsministeriet, der reviderer og deciderer regnskabet og fastsætter den af ministeriet udpegede revisors honorar.§ 7

På nærværende fundats vil der være at indhente kongelig konfirmation gennem Undervisningsministeriet. 
Skulle forholdene i tidens løb nødvendiggøre mindre forandringer i eller tilføjelser til nærværende fundats, skal sådanne kunne foretages efter enstemmig beslutning af bestyrelsen og på betingelse af, at der erhverves kongelig konfirmation på de pågældende ændringer eller tilføjelser. Dog må legatets i nærværende fundats angivne rammer, formål og navn ingensinde forandres.København, den 26. september 1964