Betingelserne for at modtage legatet

Regler og betingelser for uddeling af Rejselegat for Matematikere

Legaternes uddeling
Legaterne uddeles én eller to gange om året efter forudgående bekendtgørelse på universiteterne. 
Fra universiteterne modtages fortegnelse over samtlige kandidater, som har afsluttet deres eksamen (cand.scient.’er, cand.mag,’er og magistre i matematik) siden seneste legatuddeling.
Blandt kandidaterne på fortegnelsen udtrækker Notarius Publicus det antal, der svarer til de disponible legater. 
Herefter tilgår der de udtrukne legatarer meddelelse om udtrækning og legatets tildeling.Modtagelse af legatet
Betingelserne for modtagelse af et tildelt legat er:at legatet anvendes til en udenlandsrejse i studieøjemed,at legataren for bestyrelsen forelægger en plan til godkendelse indeholdende de påtænkte studier,at legataren foranlediger, at der tilstilles bestyrelsen en udtalelse fra en studievejleder eller anden sagkyndig om den forelagte studieplans relevans for den pågældende legatar,at legataren for bestyrelsen forelægger et budget til godkendelse indeholdende en specifikation af udgifterne til rejse og ophold samt andre udgifter forbundet med studiets gennemførelse,at legataren kvartalsvis tilstiller bestyrelsen rapport om studiets forløb samt umiddelbart efter studiets afslutning en endelig samlet rapport, bilagt endeligt regnskab,at legataren efter studiets afslutning og ét år frem stiller sin opnåede viden og erfaring til rådighed, f.eks. i form af et fagligt indlæg ved et seminar eller lign., såfremt bestyrelsen anmoder herom.Bestyrelsen kan fastsætte en tidsfrist for modtagelsen af det nævnte materiale, og en overskridelse af fristen vil medføre, at legatet bortfalder. 
Under særlige omstændigheder kan bestyrelsen efterfølgende forhøje en legatportion, såfremt der opstår behov herfor. 
Skulle en udtrukket legatar ikke ønske at modtage legatet, foretages en ny lodtrækning blandt de øvrige kandidater.Legaternes udbetaling
Legaterne udbetales i rater over studieåret, og de enkelte deludbetalinger afpasses efter budgettet. 
Bestyrelsen kan forlange dokumentation for, at indtegning har fundet sted ved de i studieplanen angivne universiteter.
Afbrydes et påbegyndt studieophold undtagelsesvis, inddrages den resterende del af legatet.